Stopper dyretragedier

Oppdatert 18.04.2024

Hvert år anmelder NOAH flere saker til politiet om dyretragedier på norske gårder. Ofte har disse dyrene lidd i lang tid før det har blitt oppdaget.

 Antallet bekymringsmeldinger som kommer inn til Mattilsynet om dyrevelferd øker for hvert år.1 I løpet av 2017 gjennomførte Mattilsynet 7027 tilsyn i besetninger med landbruksdyr, der de fant avvik i regelverket hos 47 % av besetningene. Blant disse registrerte Mattilsynet det de anser som «alvorlig vanskjøtsel» i 37 av besetningene. Likevel valgte Mattilsynet å bare anmeldte 12 av dyreholdene til politiet.

NOAH-anmeldelser fører til straff

NOAH har et stort fokus på å anmelde dyremishandling, herunder dyretragedier i landbruket. Våre anmeldelser har både ført til strengere straffer og viktige dommer. Straffene for alvorlig dyremishandling er likevel ikke strenge nok, og NOAH jobber for at disse skal bli enda strengere slik at dyremishandling og vanskjøtsel blir tatt på alvor. I 2015 anmeldte NOAH en bonde i Trøndelag som hadde sultet i hjel 92 storfe. Han ble dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder i Høyesterett. Denne saken er også kjent som Jøa-dommen.2 Denne dommen slo fast at produksjonsdyr har samme rettsvern som familiedyr. I dommen heter det fra dommeren: «Jeg er enig med lagmannsretten i at det ikke er grunnlag for å hevde at storfe i en besetning hvor det drives «industriell kjøttproduksjon» har mindre strafferettslig vern enn kjæledyr. Dette kan ikke være et argument for mindre straff». Videre følger det av dommen at: «Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt på denne type overtredelser. Straffenivået kan dessuten bidra til å høyne dyrs status og vil gjennom dette kunne ha en holdningsskapende effekt».

I 2017 anmeldte NOAH en bonde for å ha vanskjøttet 32 kyr. Mannen hadde latt kyrene stå i et kaldt og møkkete fjøs, uten tilgang på nok fôr og vann. Mattilsynet avlivet 5 av dyrene på grunn av avmagring. Bonden hadde vært i myndighetenes søkelys i over 20 år. Han ble dømt i Gudbrandsdal tingrett til fengsel i 120 dager og forbud mot å ha dyr for alltid.3

I 2017 anmeldte NOAH også en bonde i Oppland for å ha vanskjøttet mellom 50 og 60 okser. Oksene var så utmagrede og syke at Mattilsynet sendte alle dyrene til slakt. Under tilsyn oppdaget Mattilsynet 2 okser som allerede var døde. Denne saken er også sendt over til tingretten for behandling.

Bekjemper avkriminalisering av dyretragedier

NOAH erfarer ofte at Mattilsynet ikke anmelder saker om grov vanskjøtsel. På grunn av dette opplever NOAH også at politiet velger å henlegge saker vi anmelder basert på Mattilsynets tilsynsrapporter. Mattilsynet har antydet at de ikke har nok ressurser til å anmelde saker selv – samtidig blir deres inaktivitet en grunn for at heller ikke andres anmeldelser blir fulgt opp. Dette fører til en avkriminalisering av dyremishandling – noe NOAH jobber aktivt imot. Vi har klaget på flere henleggelser, og i det siste har flere av klagene ført til at sakene har blitt tatt opp for ny etterforskning.

I 2018 anmeldte NOAH 161 saker, der 79 ble henlagt, og mange ikke enda er avgjort. Av de anmeldte sakene gjaldt 46 % landbruksdyr. Flere av disse sakene dreide seg om dyretragedier hos slaktegrisbønder i Rogaland. I løpet av 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et tilsynsprosjekt med slaktegrisbesetninger i Rogaland der det ble funnet mange alvorlige brudd på regelverket. NOAH anmeldte 54 av disse bøndene, da Mattilsynet selv kun anmeldte 1 bonde tross de grove regelbruddene. Politiet henla 45 av anmeldelsene fra NOAH med begrunnelse at det «antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold» - trolig fordi Mattilsynet ikke hadde anmeldt lovbruddene selv. Etter NOAHs klager valgte imidlertid statsadvokaten å ta opp igjen 30 av sakene til ny etterforskning.

De fleste sakene vi anmeldte gjaldt syke, skadde og døende griser som ikke var tatt hånd om. Under tilsyn fant Mattilsynet svært mange griser med åpne og blodige sår. Det ble også funnet mange griser med alvorlige leddbetennelser, avmagrede griser, og griser med blant annet byller, tarmfremfall, brokk, parasitter og lungebetennelse. Syke og skadde griser ble utsatt for store fysiske og psykiske belastninger over lengre tid. I mange av disse dyreholdene måtte Mattilsynet avlive dyr under tilsyn fordi tilstanden deres var såpass dårlig.

NOAH har dessverre flere eksempler på saker hvor dyretragedier har blitt henlagt av politiet. I 2017 anmeldte NOAH en bonde i Nordland for å ha vanskjøttet sauene sine i 13 år. Bonden hadde blant annet ikke gitt sauene tilstrekkelig vann og fôr. Mattilsynet avlivet 30 sauer på grunn av avmagring under et tilsyn. Saken ble likevel henlagt av politiet. NOAH klaget på henleggelsen, og avventer svar i denne saken.

I 2017 anmeldte NOAH også en bonde i Oppland for å ha vanskjøttet sauene sine i over 7 år. Bonden hadde blant annet ikke gitt sauene tilstrekkelig vann og fôr, noe som førte til at mange av dyrene ble avmagret. Etter flere år med vedtak fra Mattilsynet valgte de å avvikle saueholdet i 2017. Saken ble henlagt da det ifølge politiet «antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold» - selv om det var soleklare lovbrudd involvert. NOAH klaget på henleggelsen, men klagen ble avvist.

I 2018 anmeldte NOAH en bonde i Troms for å ha vanskjøttet sauene sine ved å ikke gi de tilstrekkelig fôr av god nok kvalitet. Mattilsynet fant flere lam under tilsyn som hadde dødd av underernæring, og mange av de levende lammene og søyene var i svært dårlig form. Politiet henla saken på grunn av mangel på tilstrekkelig bevis. NOAH klaget på henleggelsen, men denne ble avvist.

NOAH jobber strukturelt

NOAH har påpekt problemet med at dyretragedier ikke anmeldelse, og at anmeldelser henlegges overfor både Mattilsynet selv, politiet, Landbruks- og matdepartementet – og i 2018 bidro vi også til Riksrevisjonens gjennomgang av håndteringen av dyretragedier.

I november 2017 fikk NOAH et svar fra Mattilsynet på sin henvendelse samme år der vi ba om informasjon om ilagte sanksjoner i en langvarig dyretragedie. I svaret skrev Mattilsynet at «Mattilsynet vurderte det på stedet til å være en akutt og alvorlig dyrevelferdssak, hvor det var mangel på tilsyn og stell av sauene, funn av døde lam, mange syke sauer/lam og flere magre sauer/lam. Mattilsynet fattet derfor hastevedtak om avvikling av saueholdet.» Mattilsynet bestemte i tillegg at bonden får aktivitetsforbud. I forhold til anmeldelse skrev Mattilsynet følgende: «Saken er som mange andre alvorlige saker ikke anmeldt til politiet. Mattilsynet har vært svært tilbakeholdne med å anmelde saker til politiet. Det skyldes i hovedsak at hver inspektør til enhver tid har mellom 50 og 100 saker å ta seg av på samme tid, og at rutinene for anmeldelse av saker har vært svært omfattende og tidkrevende. Mange saker som skulle vært anmeldt, blir aldri anmeldt pga. tidsnød. (…) Vi jobber nå for å ordne opp i dette i et samarbeidsprosjekt med politiet.»

NOAH la også frem for Riksrevisjonen hvordan manglende oppfølging fra politi og Mattilsyn, er uheldig for straffeutmåling: NOAH har undersøkt dommer avsagt i dyrevelferdsområdet i årene 2010-2016. Analysen omfatter totalt 35 rettssaker inntil høsten 2016. I 16 tilfeller påpekte retten problemer med tilsyn eller etterforskning, det vil si inaktivitet eller utilstrekkelig eller forsinket handling fra myndighetenes side (Mattilsynet, politiet, påtalemyndigheter). For eksempel, i en sak som var opp i Gulating lagmannsrett (2014) hvor 42 sau, lam og to okser ble vanskjøttet over lengre tid påpekte tiltalte selv at Mattilsynet måtte ha grepet inn med adekvate tiltak tidligere: «At domfelte ikke var i stand til å skjøtte dyrene på forsvarlig måte, visste dyremyndighetene om gjennom flere bekymringsmeldinger, men uten at det ble gjort mer enn mindre inngripende tiltak”. I 12 av 35 saker (nesten halvparten) fikk gjerningspersonene en mildere straff pga. myndighetenes inaktivitet.

NOAH arbeider overfor rettssystemet og myndighetene for at ulovlig vanskjøtsel og mishandling av dyrene i landbruket ikke skal feies under teppet. Les også mer om hvordan NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti og arbeider for at dette raskt skal komme på plass over hele landet.

  1. Mattilsynet, Oppsummering: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd – årsrapport 2017, https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/oppsummering_mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd__aarsrapport_2017.29750
  2. HR-2016-2285-A (Jøa-dommen)
  3. Gudbrandsdølen Dagningen, "Må i fengsel for dårlig dyrestell", 12. juni 2017